Skip to main content

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

SBA är en kontinuerlig process som syftar till att förebygga brand och minimera konsekvenserna om en brand skulle uppstå.

Det systematiska brandskyddsarbete innefattar identifiering och bedömning av brandrisker, utveckling av åtgärder för att förebygga brand samt rutiner för hur man agerar vid en eventuell brand.

Det omfattar även utbildning och information till alla som befinner sig i byggnaden om brandskyddsrutiner och evakueringsplaner.

Enligt lag måste alla verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för att skapa en säker miljö för människor, egendom och verksamhet.

Utbildningar inom Brandskydd

Vi erbjuder utbildningar i brandskydd som utrustar deltagarna med kunskaper och färdigheter för att förebygga brandrisker, hantera nödsituationer effektivt och säkerställa en trygg miljö på arbetsplatsen eller hemma.

Kurs: Brandfarliga Heta ArbetenKurs: BrandskyddsansvarigKurs: BrandskyddsutbildningKurs: Utrymningsledare

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

LSO deklarerar att varje fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i dessa har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Vidare I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Brandskyddsprodukter

Brandskyddsprodukter är essentiella verktyg och utrustning som används för att förebygga, upptäcka och bekämpa bränder. De inkluderar bland annat brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar, sprinklersystem, nödbelysning, branddörrar, rökdetektorer och utrymningslarm.

BrandsläckareRöklucka